Stichting
Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst
"Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi"

Financiën

Het jaarverslag is opgesteld volgens de jaarverslaggevingregels zoals opgenomen in de door de Raad voor de Jaarverslaggeving aanbevolen Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen (RJ 650).

De balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 zijn beoordeeld door accountantskantoor J.J.G. Wilms. De beoordelingsverklaring is als punt 10.6 toegevoegd aan het jaarverslag.

Financiële positie

De vrije reserves zullen in 2016 grotendeels gebruikt worden voor de GKVTC en het OVC programma. De liquide middelen zijn vrij opvraagbaar.

Onderstaande ratio geven inzicht in hoe iedere ontvangen euro is of wordt besteed:

De gebudgetteerde percentages zijn gebaseerd op realisaties uit het verleden. De kosten voor beheer en administratie bestaan voornamelijk uit vrijwilligersvergoedingen en reiskosten. De opbrengst uit fondsenwerving is moeilijk voorspelbaar. Dit zal dan ook voor de grootse afwijking van de bestedingsratio zorgen. Wanneer baten uit fondsenwerving laag uitvallen kan de financiële reserve aangesproken worden. Wanneer baten uit fondsenwerving hoog uitvallen kan de financiële reserve worden aangevuld. Op deze manier kan een bepaalde continuïteit van de projecten worden gewaarborgd.

Balans per 31 december 2015

In 2015 is meer aan de projecten besteed dan dat er is opgehaald uit fondsenwerving. Dit verschil uit zich in de afname van de vrije reserves.

Staat van baten en lasten over 2015

De baten uit eigen fondswerving waren aanzienlijk minder in 2015 dan verwacht. Om deze reden is er ook minder besteed aan de doelstellingen.

Toelichting balans en staat van baten en lasten

De baten uit fondsenwerving zijn moeilijk te voorspellen. Om deze reden wordt een totaalschatting gemaakt van de fondsen die worden opgehaald en niet per donor.

De fondsen in 2015 zijn deels direct overgemaakt van GKMT naar de Zambiaanse entiteit GCMF. Het gehele bedrag wordt daar uitgegeven. Voor de projecten GKVTC en IBALA wordt daarnaast geld overgemaakt naar Wilde Ganzen en Cordaid. Zij vullen het bedrag aan en versturen het daarna naar GCMF. Deze aanvullingen zijn niet opgenomen in de cijfers van GKMT. In totaal is een bedrag van 115.221 euro aangekomen bij GCMF in Mpongwe.

Toelichting lastenverdeling

De totale kosten in 2015 zijn onderverdeeld per bestemming en per lastensoort. De bestemmingen zijn de projecten, kosten fondswerving en beheer en administratie. De lastenverdeling is onderverdeeld in materiaalkosten, personeelskosten, vergoeding vrijwilligers en algemene kosten. De kosten van eigen fondswerving en beheer en administratie komen uit de GKMT boekhouding.

De totale kosten aan de projecten zijn de fondsen die vanuit GKMT, eventueel via Wilde Ganzen of Cordaid, naar GCMF zijn verstuurd. De lastenverdeling van deze kosten zijn echter geschat op basis van de financiële verslagen van GCMF. Omdat dit een andere entiteit is, worden deze kosten niet in de boekhouding van GKMT opgenomen. Het overzicht dient enkel om extra inzicht te verschaffen.

Altijd als eerste op de hoogte?

Meldt u zich hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via social media:

| Facebook

| Twitter

| Youtube

| Flickr

Sponsors

Logo Wilde Ganzen Logo Cordaid Logo Vastenaktie