Jaarverslag 2003

Stichting
'Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst'
Jabeek 2004-01-10

1. Inleiding

Het eerste jaar van de stichting zit er op.

Zoals u in dit verslag kunt lezen is er veel gedaan om de stichting een goede basis te geven. In Mpongwe wordt er nauw samengewerkt met de medewerkers van het Mpongwe Mission Hospital. Ook is er een comité opgericht dat ter plaatse de belangen van de stichting behartigt en de noodzakelijke initiatieven neemt bij de uitvoering van het project.

In Nederland ontvangt de stichting adviezen van het Centrum Ontmoeting der Volkeren. Bij het organiseren van acties kan de stichting een beroep doen op een aantal vrijwilligers, met name studenten van de faculteiten Verpleegkunde en Onderwijs van de Hogeschool Zuyd. We hopen in 2004 dit aantal te kunnen uitbreiden.

We wensen u en de stichting een kansrijk 2004 toe.

Namens het bestuur,
Ton Korsten-Korenromp

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Aanleiding tot de oprichting van de stichting "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst"
3. Het stichtingsbestuur
4. Doel van de stichting
5. Organisatie van de stichting
6. Ondersteuning van de community scholen
7. Team van vrijwilligers
8. Bezoek aan Mponge Mission Hospital en de Communityscholen in augustus 2003.
9. Activiteiten van de stichting in 2003
10. Contact met en ondersteuning door wilde Ganzen
11. Materialen en middelen
12. De communicatie en de logistiek
12.1 Aanvraagvoor Bushmail en email
12.2 Website
13. Fondsenwerving
14. Donoren
15. Financieel verslag 2002 en 2003
16. Beleid 2004
17. Beleid 2004
18. Dankwoord

2. Aanleiding tot de oprichting van de stichting "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst"

In Bemba, de locale taal:
Peleni abana kukula aba ku mpongwe ubwikalo ubusuma ubwa kutanshi !

De Stichting is een persoonlijk initiatief van Ton Korsten-Korenromp, docente aan de Hogeschool Zuyd, faculteit Verpleegkunde. Zij ging, na 30 jaar, in de zomer van 2001 terug maar Afrika, en verbleef 5 weken in het Mpongwe Mission Hospital in Zambia.

Gedurende die 5 weken heeft ze geparticipeerd in de vele activiteiten die door de medewerkers van het ziekenhuis worden ondernomen om de gezondheidssituatie van de bevolking in het Mpongwe district te verbeteren. Ook zet het ziekenhuis zich in voor de weeskinderen. Tijdens een bezoek aan de vele community-scholen groeide het idee bij haar om de situatie van deze kinderen te verbeteren. Terug in Nederland opende zij een aparte girorekening en benaderde familie, vrienden en kennissen om gelden te doneren voor om onderwijs en gezondheidszorg meer toegankelijk te maken voor deze kinderen.

In 2002 is besloten om een stichting op te richten. Er is contact opgenomen met de Mpongwe Baptist Organization, werkgever van het ziekenhuis. Aan hen zijn de plannen voorgelegd. Dit heeft in september 2002 geleid tot het oprichten van de stichting "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst". Bij de uitvoering van haar activiteiten weet de stichting zich gesteund door het Centrum Ontmoeting der Volkeren te Cadier en Keer.

3. Het stichtingsbestuur

De stichting : "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) Alle medewerkers zetten zich in op vrijwillige basis. De huidige bezetting is als volgt:

In 2004 wordt bekeken of het bestuur een andere samenstelling nodig heeft. Dit is vooral van belang wil de stichting ontheffing krijgen voor de wet op het successierecht. Dit betekent concreet dat een donateur zijn/haar gift, boven een bepaald voor de belastingdienst mag opgeven.

4. Doel van de stichting

De Stichting" Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" heeft tot doel de weeskinderen in het district Mpongwe een betere toekomst te bieden door de toegankelijkheid tot het onderwijs en de gezondheidszorg te vergroten. Zij financiert de onderwijskosten voor de kinderen, zoals de kosten van het schooluniform, het schoolgeld, schoenen en boeken.

Naar aanleiding van het tweede bezoek aan Mpongwe, augustus 2003 heeft deTon Korsten Korenromp stichting besloten naast structurele hulp op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg t.b.v. de weeskinderen zich ook incidenteel in te zetten voor meer materiële zaken. Hiervoor heeft zij contact gezocht met "Wilde Ganzen Nederland". Aan het eind van het jaar heeft Wilde Ganzen toegezegd de stichting te ondersteunen met een aantal concrete acties, zoals de bouw en renovatie van een community-school en de aanschaf van een degelijke tweedehands auto voor het ziekenhuis.

Naast deze doelstelling richt de stichting zich ook op een andere doelstelling. Zij wil nadrukkelijk ook een ontmoeting tot stand brengen tussen Noord en Zuid. Met name door jongeren te betrekken bij haar acties en acties gepaard te laten gaan met informatie uitwisseling, hoopt de stichting de leefwereld van de jongeren en de solidariteit met jongeren in ontwikkelingslanden te vergroten. Deze ontmoeting tot stand brengen en elkaar te laten delen in kennis en rijkdom is een doelstelling waar blijvend aandacht voor gevraagd zal worden.

5. Organisatie van de stichting

Voor de uitvoering van de projecten werkt de Stichting samen met medewerkers van het Mpongwe Mission Hospital en de Vereniging COV te Cadier en Keer, die een arts ter plekke heeft in het ziekenhuisje.

De plannen zijn voorgelegd aan het Mpongwe Baptist Association Organization, werkgever van het ziekenhuis. Dit heeft geleid tot het oprichten van de stichting "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst" in september 2002.

In Mpongwe is op 17 januari 2003 een comité gevormd dat bestaat uit de volgende personen:

Rev. Popo loston en Joost de Witte hebben het comité inmiddels verlaten in verband met resp. verhuizing naar een andere stad en om persoonlijke redenen.

In Zambia heeft de stichting de steun van het Diocese van Ndola en de Mpongwe Baptist Church. De bisschop van Ndola, Mgr, de Jong heeft nog voor zijn recent overlijden een aanbevelingsbrief geschreven voor het bisdom Roermond.

6. Ondersteuning van de community scholen

Met behulp van donaties ondersteunt het ziekenhuis de community-scholen in de omgeving. Vanaf 2002 wordt ze hierin geholpen door de Stichting "Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst". De schooltjes worden nauwelijks gefinancierd door de overheid, maar in hoge mate door de gemeenschap. Het hele district omvat 22 scholen. Het gebied is immens groot en de scholen liggen ver weg in de bush. Twee jaren geleden waren er op deze schooltjes 1260 weeskinderen. In 2003 is dat getal opgelopen tot boven de 1800. Of de moeder is dood, maar meestal is het de vader en soms beiden. De kinderen worden verzorgd door de grootouders, oom, tante of oudere zus. Wanneer de oudere kinderen overdag niet op hun jongere zusjes of broertjes moeten passen of de kost mee moeten helpen verdienen, kunnen ze een paar uur naar school. Tenminste als ze de kosten voor het onderwijs kunnen betalen. En dat is meestal niet het geval. De onderwijskosten zijn per kind 55 € voor grade 1 t/m7 en 120 € voor gade 8 en 9.

Het comité in Mpongwe heeft besloten om per school 5 weeskinderen te kiezen. Er zijn 6 schooltjes in de directe omgeving van Mpongwe. In totaal zijn 30 weeskinderen gekozen.

De namen van de schooltjes en de dorpen zijn:

Achter de namen van de scholen staan de namen van de contactpersonen voor de betreffende school.

Het aantal van 30 kinderen is gekozen als start. Natuurlijk is het de bedoeling van het comité om deze kinderen gedurende hun gehele schoolperiode te ondersteunen.

In augustus 2003 is samen met het comité besloten om voor het schooljaar 2004 het aantal kinderen uit te breiden tot 50.

7. Team van vrijwilligers

Op dit moment bestaat het team van vrijwilligers uit studenten van de faculteit Onderwijs en Verpleegkunde van de Hogeschool Zuyd. Zij richten zich vooral op acties die georganiseerd worden vanuit de Hogeschool. In 2004 hopen we meer vrijwilligers te kunnen mobiliseren die zich sterk willen maken voor de stichting.

8. Bezoek aan Mponge Mission Hospital en de Communityscholen in augustus 2003.

In augustus is door Ton en George Korsten een bezoek gebracht aan Mpongwe. Het doel van het bezoek was kennis te maken met het inmiddels opgerichte comité ter plekke, de situatie te analyseren en de plannen voor de toekomst te bespreken. Tijdens een vergadering met het comité zijn de volgende zaken besproken en besloten.

  1. Het bieden van continuering van ondersteuning voor de huidige 30 leerlingen;

  2. Uitbreiden van het aantal leerlingen tot 50;

  3. Beperking van de regio; in eerste instantie worden kinderen van de 6 meest dicht bijzijnde communityscholen ondersteund; dit in verband met kosten voor brandstof voor de landrover;

  4. Naast structurele ondersteuning, ook incidenteel materiële hulp bieden bij renovatie van scholen en transportproblemen. Hiervoor worden aparte acties gehouden;

  5. Bespreking van het financieel rapport van het comité;

  6. Kosten voor brandstof van de landrover mogen in rekening worden gebracht, alsmede de reis- en lunchkosten van de comitéleden naar Ndola voor het aanschaffen van de benodigdheden voor de kinderen, zoals uniformen, schoenen, boeken etc.

Ook zijn een aantal communityscholen bezocht en zijn de mogelijkheden met Mpongwe Middle Basic school besproken omtrent het plaatsen van stagiaires van de Faculteit Onderwijs van de Hogeschool Zuyd. In februari 2004 gaan twee stagiaires stage lopen in Mpongwe.

9. Activiteiten van de stichting in 2003

Een van de eerste activiteiten van de stichting is geweest om familie, vrienden en kennissen op de hoogte te stellen van de oprichting van de stichting en van de mogelijkheid om deze te steunen.

Hierdoor is de stichting in staat geweest om begin januari 2002 een eerste bedrag van 2500 € over te maken naar Mpongwe. Dit bedrag is ten dele aangewend om de schoolkosten van 30 kinderen te financieren. In 2004 kan de rest van het bedrag gebruikt worden voor deze 30 kinderen.

Langzamerhand heeft de stichting geprobeerd haar activiteiten uit te breiden. Onder de slogan 'Hogeschool Zuyd ontmoet Zuid' en 'kom eens naar de andere kant van de evenaar' heeft het project bij de Hogeschool Zuyd bekendheid gekregen door acties van een groepje enthousiaste studenten van de Faculteiten Verpleegkunde en Onderwijs. Zij hebben het project onder de aandacht gebracht tijdens de "Kennis in bedrijf" dagen 2002 en 2003. Ook op andere momenten, zoals tijdens een propedeuse feest, een diplomering, ontstaan spontaan acties voor Mpongwe. Studenten van de Faculteit Onderwijs hebben rond Pasen 2003 in het kader van het project "Sociale Actie" gelden bij elkaar gebracht om de opleiding tot onderwijzer voor 2 jongeren uit de locale bevolking te sponsoren.

Medewerkers van de Faculteit Onderwijs hebben besloten dit jaar het Kerstpakket aan Mpongwe te doneren.

10. Contact met en ondersteuning door wilde Ganzen

Naar aanleiding van de uitbreiding van de doelstelling, waarbij de stichting zich incidenteel ook wil in zetten voor meer materiële zaken, zoals de bouw en renovatie van een community school en de aanschaf van een degelijke tweedehands auto voor het ziekenhuis, heeft zij contact opgenomen met Wilde Ganzen. Het is verheugend mee te kunnen delen dat de Wilde Ganzen de acties in het kader van Jeugd voor Jeugd ondersteunt.

In 2003 is een voorzichtig begin gemaakt om basisscholen te benaderen. Op 2 basisscholen is informatie gegeven over de leefwereld van de kinderen in Mpongwe.

De kinderen van Basisschool Esmoreit te Luttenberg hebben een kerstmarkt georganiseerd waar ze hun zelfgemaakte kerstballen en andere kerststukjes hebben verkocht. De actie was een groot succes.

In December verzorgde de stichting een hele dag voor de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8.

Aan de hand van het thema "dromen" en met behulp van beeldmateriaal uit Mpongwe hebben de kinderen hun wensen, dromen en manier van leven vergeleken met de leefwereld van de kinderen uit Mpongwe. Dat leverde boeiende reacties op.

In januari 2003 heeft de stichting een lezing verzorgd voor Zij-Aktief in Jabeek. In deze lezing is vooral ingegaan op de positie en de situatie van vrouwen, ook in relatie tot de hele aids-problematiek. In 2004 zullen zo mogelijk meerdere plaatselijke Zij-Actief organisaties in de regio benaderd worden.

11. Materialen en middelen

Dankzij de alertheid van medewerkers van de Hogeschool Zuyd ontvangt de stichting regelmatig apparatuur en materialen. De stichting en het ziekenhuis zijn hier erg blij mee.

Zo zijn er in 2003, verbandmiddelen, 2 bloeddrukmeters, katheters, operatiehemden en 2 computers naar Mpongwe gegaan.

Onlangs heeft de stichting prima fysiotherapeutisch materiaal van de Hogeschool ontvangen. Het wachten is nu op transportmogelijkheden naar Mpongwe.

Ook medewerkers van de bibliotheek verzamelen Engelstalig medische en verpleegkunde boeken die medewerkers van het ziekenhuis kunnen gebruiken.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht, het Atrium Ziekenhuis Heerlen en Theriak apotheek te Schinveld hebben medicijnen gedoneerd aan het ziekenhuis.

12. De communicatie en de logistiek

De communicatie en de logistiek is een grote uitdaging voor de stichting. We vragen zoveel mogelijk bezoekers, die vanuit Nederland vertrekken naar Zambia, om materialen mee te nemen.

In 2004 gaan we op zoek naar bedrijven die materialen willen verschepen naar Zambia tegen zo laag mogelijke kosten. Ook willen wij in contact komen en zo mogelijk samenwerken met andere stichtingen die voor Zambiaanse ziekenhuizen of scholen werken om inspanningen op het gebied van vervoer van materialen te delen.

12.1 Aanvraagvoor Bushmail en email

De telefonische verbinding met Mpongwe is erg slecht. De telefoon kan voor langere tijd buiten werking zijn. Communicatie met Mpongwe is dan onmogelijk. Om die reden heeft de stichting begin november een verzoek ingediend bij de MIVA voor het verbeteren van de communicatiemogelijkheden. Bushmail is e-mail via de korte golf radio.

12.2 Website

http://www.mpongwe.nl/ is in maart 2003 'live' gegaan. In oktober 2003 is website vernieuwd.

Op de site kan alle informatie worden gevonden over de stichting, haar geschiedenis, het laatste nieuws, de acties die op dit moment lopen, op stapel staan of reeds afgesloten zijn. Ook het jaarverslag zal op de website te vinden zijn.

De kosten voor de website zijn tot april 2004 gesponsord door de faculteit Verpleegkunde van de Hogeschool Zuyd.

13. Fondsenwerving

Eind 2003 heeft de stichting contact gezocht met de Vastenactie Nederland. Onderhandelingen om de stichting op de lijst van de vastenactie te krijgen verlopen voorspoedig. Hiervoor is ook contact gezocht met een aantal MOV's. We hopen hier in 2004 de vruchten van te plukken.

Jammer is dat een aanvraag bij het aidsfonds niet gehonoreerd is omdat het project niet valt binnen de criteria.

In 2004 zal gepoogd worden de fondsenwerving uit te breiden.

14. Donoren

Naast de tientallen donaties van particulieren, wil de stichting met name een tweetal organisaties noemen die in 2003 de stichting hebben ondersteund, te weten:

  1. De Weldadige Stichting Jan de Limpens;

  2. De loge "Wending" uit Diemen.

15. Financieel verslag 2002 en 2003

Financiele situatie 2002

Inkomsten 2002:
In 2002 is aan donaties ontvangen


€ 3471,90

Uitgaven 2002:
Mpongwe Baptist Association


€ 2.500,00

Resultaat saldo 2002:

€ 971,90

Financiele situatie 2003

Inkomsten:

Boeksaldo 2002
Donaties 2003
Stortingen door Nuon


€ 971,90
€ 7.348,36
€ 55,48
€ 410,21

Uitgaven:

Terugstorting aan Nuon


€ 55,48
€ 410,21

Resultaat 2003:

€ 8.320,26

 

In 2003 is door Nuon per abuis een bedrag van in totaal € 465,69 overgemaakt. Dit bedrag is teruggevorderd door Nuon en teruggestort door de stichting.

Eind 2002 is een bedrag van € 2500, overgemaakt naar Mpongwe Baptist Association. Hiervan is in 2003 1/3 deel besteed aan de financiering van de onderwijskosten voor 30 kinderen. Het overige bedrag zal in 2004 besteed worden aan de onderwijskosten van deze kinderen. Tevens zal het aantal kinderen met 20 uitgebreid worden. Het positieve saldo laat zien dat wij de komende jaren in staat zullen zijn het onderwijs te continueren voor deze kinderen.

16. Beleid 2004

Onze bijdrage aan het toegankelijk maken van het onderwijs en gezondheidszorg voor de weeskinderen in het Mpongwe district moet een structurele bijdrage zijn. Focus van de stichting ligt, naast het verkrijgen van gelden door inzamelingsacties, ook op het tot stand brengen van een ontmoeting tussen Noord en Zuid. Met name wil de stichting jongeren betrekken bij haar acties en acties gepaard laten gaan met informatie uitwisseling. De stichting hoopt op deze manier de leefwereld van de jongeren te verbreden en de solidariteit met jongeren in de ontwikkelingslanden te vergroten. Een ontmoeting tot stand brengen tussen de leefwereld hier en in Afrika en elkaar te laten delen in kennis en rijkdom is een doelstelling waar blijvend aandacht voor gevraagd zal worden.

17. Beleid 2004

Onze bijdrage aan het toegankelijk maken van het onderwijs en gezondheidszorg voor de weeskinderen in het Mpongwe district moet een structurele bijdrage zijn. Focus van de stichting ligt, naast het verkrijgen van gelden door inzamelingsacties, ook op het tot stand brengen van een ontmoeting tussen Noord en Zuid. Met name wil de stichting jongeren betrekken bij haar acties en acties gepaard laten gaan met informatie uitwisseling. De stichting hoopt op deze manier de leefwereld van de jongeren te verbreden en de solidariteit met jongeren in de ontwikkelingslanden te vergroten. Een ontmoeting tot stand brengen tussen de leefwereld hier en in Afrika en elkaar te laten delen in kennis en rijkdom is een doelstelling waar blijvend aandacht voor gevraagd zal worden.

18. Dankwoord

Namens de medewerkers van het ziekenhuis en de scholen, het comité, de kinderen van Mpongwe en het bestuur bedanken wij alle mensen hartelijk die zich hebben ingezet en/of die hebben gedoneerd.

Met trots kunnen we zeggen dat de donaties voor de volle 100% aangewend zijn voor Mpongwe. Overheadkosten in Nederland zijn in 2003 geheel uit eigen middelen van het bestuur betaald.